مقالی اوتبصرې

قاچاق اموال و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور

یکی از جرایم خطر ناک ومخرب که تاثیر منفی بسیار بر اقتصاد هر کشور دارد قاچاق اموال است بی توجهی به این جرم وعدم جرم انگاری آن میتواند اثرآت جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور وکل جامعه وارد کند. این جرم ضرر های جبران ناپذیری برای نظام اقتصادی کشوربه دنبال دارد واز جمله زیان های زیررا به این جرم میتوان نام برد:
قاچاق اموال بدون تردید یکی از پدیده های جهانی واز مشکلاتی می باشد که تمام کشور ها در همه قاره ها از آسیا گرفته تا امریکا را فرا گرفته است. در این میان کشور های منطقه به شمول آسیای میانه آسیای جنوبی وخاور میانه یکی از مراکز اصلی و از مسیر های عمده ترافیکی وترانزیتی قاچاق اموال به شمار می رود .
1 :قاچاق اموال درآمد های گمرکی ومالیاتی دولت را کاهش میدهد .چون فرار از پرداخت مالیات ومحصول گمرکی از مهمترین انگیزه های اصلی قاچاق اموال است.
2 : کاهش تولید واشتغال وسرمایه گذاری در کشور، ورود اموال ارزان خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود، سبب میشود که کارخانه جات تولید کننده آن ها تعطیل وکار گران آنها اخراج وبی کار شود وآن وقت کسی حاضر به سرمایه گذاری در بخش تولید در کشور نخواهد شد.
3 : قاچاق اموال و ورود اموال بی کیفیت به دلیل قیمت کمتر در قبال مصرف کننده گان نیز موجب میشود که سرمایه ها به جای تولید به سمت انجام کارهای خدماتی دلالی وواسطه گری گرایش پیداکند وسبب ایجاد درآمدهای نامشروع وشغل های نا سالم برای افراد جامعه می شود .
قاچاق به مفهموم آنچه ورود به کشور ویا معامله آن از طرف دولت ممنوع میباشد به کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است قاچاق گفته میشود .
در علم اقتصاد به خروج و ورود اموال بدون پرداخت تعرفه های گمرکی وسایر حقوق بازرگانی که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود قاچاق گفته میشود.
اموالی را که مورد قاچاق قرار می گیرد اموال قاچاق می نامند، شخص یا اشخاصی که اقدام به قاچاق میکنند را قاچاقچی یا قاچاقبر گویند .
قاچاق اموال به نقل وانتقال اموال بدون پرداخت عوارض گمرکی وسود بازرگانی گفته میشود، کود جزا قاچاق اموال را تعریف نکرده است، ولی از مجموعه مواد کود جزا در باره قاچاق اموال این تعریف را میتوان استنباط کرد ، وارد کردن و صادر کردن اموال مجاز مشروط وممنوع ونیز تولید، خرید، فروش، توزیع ، نګهداشت حمل ونقل اموال مجاز مشروط وممنوع بر خلاف قوانین ومقرارات کشور قاچاق اموال گفته میشود .
اصطلاحات آتی دارای مفاهیم ذیل میباشد :
1- اموال مجاز : امواليست که تولید،تورید، صدور، خرید،فروش،نگهداشت انتقال وحمل و نقل آن با رعایت طی مراحل گمرکی بانکی وپرداخت محصول نیاز به کسب مجوز ندارد .
2 – اموال مجاز مشروط :اموال مجازیست که تولید، تورید ،صدور، خرید، فروش، نگهداشت ،انتقال وحمل و نقل آن علاوه بر طی مراحل گمرکی ،بانکی و پرداخت محصول حسب قانون نیاز به کسب مجوز قبلی از مرجع ذیصلاح دارد .
3- اموال ممنوعه : اموالیست که تولید، تورید، صدور، خرید، فروش ،نگهداشت، انتقال ،حمل و نقل آن مطابق احکام قانون ممنوع است.
شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد مرتکب جرم قاچاق اموال شناخته شده مطابق این فصل مجازات می ګردد.
1 داخل یا خارج نمودن اموال مجاز از طریق غیر معمول گمرکی به منظور فرار یا اجتناب از بازرسی یا نظارت گمرکی.
2 تولید، تورید، صدور، خرید، فروش، توزیع ، نگهداشت .انتقال وحمل ونقل اموال غیر مجاز (مجاز مشروط ) بدون اجازه از مرجع ذیصلاح.
3 تورید، تولید ،صدور، خرید، فروش، توزیع، نگهداشت و حمل ونقل اموال ممنوعه.
4 خرید وفروش اموال شامل ترانزیت بدون پرداخت محصول گمرکی.
5 برداشتن یا تخریب لیبل و سرغج اموال تابع نظارت گمرکی بدون اجازه مقامات گمرکی .
6 دور نمودن نمبر تشخیصیه وسایط نقلیه یا تزویر در آن .
7 خرید ،فروش، نگهداری وتصرف اموال وارداتی قاچاقی مشروط بر این که از قاچاقی بودن آن اگاهی داشته باشد.
8 اخذ یا نگهداری اموال توسط گدامدار کاپی اسناد گمرکی.
9 شکستن مهر ولاک تعویض یا تغیر سایر ممیزات حفاظتی موجود در وسایط نقلیه یا اموال.
10 بارگیری، تخلیه وانتقال اموال محموله مسافرین مربوط از یک واسطه نقلیه به واسطه نقلیه دیگر در محل غیر مجاز بدون اجازه مامورین گمرکی.
11 بارگیری، تخلیه وانتقال مسافرین به منظور قاچاق .
12 تخلف از شرایط استفاده مورد نظر از اموالی که طبق احکام قانون موجب معافیت قسمی یا کلی از پرداخت گمرکی می گردد در صورت تکرار نیز قاچاق اموال شناخته می شود.
13 انجام یکی از فعالیت های ذیل توسط موظفین عامه پرواز یا گمرک نیز قاچاق اموال شناخته می شود .
1 در صورتی که اموال را بدون موجودیت بابرنامه هوایی مربوط انتقال دهد یا اموال داخل طیاره با بارنامه مطابقت نداشته باشد.
2 اموالی را به گمرکات احضار نماید که حین دخول به قلمرو گمرکی کشور در بارنامه شامل ولی موقع عزیمت درداخل طیاره موجود نباشد.
3 در ساحه خارج از میدان هوایی گمرکی به منظور تخلیه یا بارگیری اموال نشست نموده واز آن به اسرع وقت به مامورین گمرکی یا سایر مسئولین مربوط اطلاع ندهد.
مجازات قاچاق اموال ماده 779 ___ 786 کود جزاء تشریح نموده است .
اهمیت دلایل اثبات:
دلایل چیست : دلایل جمع دلیل ودر لغت به معنای رهنما،نشانه ،راهبر ،رهنمون ،برهان ،حجت ،آیه ،نشانه وعلامت ذکر گردیده است.
در اصطلاح حقوق دلیل عبارت است از استناد به وسیله یی برای اثبات واقعیت یک امری که در امور جزایی از ارزش واهمیت فراوانی بر خوردار می باشد. دلیل در صورتی از ارزش بر خوردار بوده میتواند که واجد ارزش اثباتی ومنحیث سند قابل اعتبار از سوی قانونگذار قبول شده باشد.
دلایل اثبات جرم قرار ذیل است :
1- اقرار متهم
2- شهادت شهود
3 -اسناد
4 -شناسایی مظنون طور بالمواجهه در صف
5 -قراین
نتیجه:
بحث وبررسی که پیرامون موضوع صورت گرفت خلاصه مهمترین نتایج بدست آمده آن را به صورت فشرده بیان میداریم.
امروز جرم قاچاق انسان هر چند در قوانین افغانستا ن وحقوق جزای بین المللی وقوانین اکثر کشور ها جرم انگاری شده ومجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، اما به نظر گیرنده تصویب قوانین کافی نبوده وهمت بالا مجامع جهانی را می طلبد تا با همکاری همدیگر دست قاچاقچیان اموال را چه در مبداء وچه در مقصد قطع نموده وبا به کارگیری یک سیاست جامع در جهان برای مبارزه با این معضله از هیچ کوششی دریغ ننماید:
احکامی که در کود جزا ذکر ګردیده است به اموالی اجازه دخول به کشور داده میشود که مطابق قانون باشد واگر خلاف قانون باشد قاچاق اموال گفته میشود .
2- اموال قاچاقی به اموالی گفته میشود که اموال را بدون محصول گمرکی یا نظارت یا تولید ،تورید ، صدور ،خرید ،فروش ،نگهداشت ،حمل ونقل آن بدون اجازه از مراجع ذیصلاح یا تزویر در آن یا دور نمودن نمبر تشخیصیه یا شکستن مهرولاک صورت گیرد.
3 برای مجازات افراد که مرتکب این موادات شده است کود جزاء جزا های مختلف را پیش بینی کرده است
منابع
1. وزارت عدلیه ،جریده رسمی .( 1396).کود جزاء، نمبر مسلسل (1260). کابل ،وزارت عدلیه
2. وزارت عدلیه جریده رسمی .( 1355 ).قانون جزاء نمبر مسلسل (347)،کابل ،وزارت عدلیه
3. اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1968
4. بیابانی، غلام محسن، قاچاق کالا،نمبر مسلسل (86) (1388)چاپ اول،تهران ،انتشارات میزان .
5. فرید ، محمد محسن.حقوق جزای اختصاصی،چاپ چهارم (1393)،کابل انتشارات ،سعید
6. رسولی . محمد اشرف.شرح قانون اجراءات جزایی،(1394)

حکمت الله حکمت

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *