مقالی اوتبصرې

ابعاد توطئه

محمد قاسم سيفوری
استعمارگران به طور مداوم تلاش ميكنند تا اهداف و آرمان هاي مقدس دين اسـلام را از اذهان مسلمانان پاك كنند، زيرا اين باورها هميشه مهم ترين تكيه گاه و محرك مسلمانان براي بازگشت به اهداف وآرمان هاي اصيل اسلام هستند.دشمنان دين اسلام روشها و تاكتيك هاي مختلفي را براي دستيابي به اهدافشان به كار مي گيرند، يكي از اين مكانيسم ها، تخريب و نابودي عقايد ديـن اسلام اسـت كه با ايجاد اتهامات بي مورد طرح شبهات و ضعيف نشـان دادن پايـه هـا ي فكـري آن را عملي مي كنند، آنها چنان با آب و تاب به تبليغ اين موارد مي پردازند كـه در نظر افـراد ساده لوح، خصوصاً قشر جوان و نوجوانان كه كمتر از گذشته اطـلاع دارنـد خـوش آينـد جلوه نموده و بر قلب و فكر آنها تأثير بگذارد.آنها باطرح پرسش هايي كه از فلسفه ي يونانيان نشـأت گرفتـه اسـت، بـذر ترديـد و گمان را در دل جوانان مي پاشند و آنها را دچارسردرگمي ميكنند.برخي از پرسش هاي فلسفي آنـان در رابطـه بـا مـواردي چـون: وجـود خـدا، جهـان فرشتگان، وحي پيامبران، كتابهاي آسماني، قضا و قدر و… ميباشـد. همزمـان بـا آن، بـا استفاده از برنامه هاي دقيق و منظم تلاش ميكنند تا جوانان را از اسلام دور كنند.استعمارگران موفق شده اند كه زمينه هاي علم و دانـش را بـراي اجـراي نقشـه هايشـان تصرف كنند، آنها براي فريب اذهان عمومي افرادي را از نژادهاي مختلف و با نقابهاي مختلف در دستگاه ها وسيستم هاي آموزشي وتبليغاتي منصوب نموده اند تا مراكز مهـم تبليغاتي، تربيتي و برنامه ريزي هاي كلان يك كشور يا يك منطقه را در دست گيرنـد و بـه اين طريق بتوانند نسلي را مطابق اهداف و خواسته هايشان تربيت كنند كه منافع آن هـا را در آن كشور تأمين كنند.اگر چنانچه استعمار گران بتوانند اذهان اين نسل را از عقايد دين اسـلام كـه حقيقتـاً پايه و اساس شخصيت آنهاست خالي كنند، آنگاه هيچ چاره اي جز قبول ايـدئولوژي
استعمارگران و نهايتاً تقليد و وابستگي كامل به آنها نخواهند داشت.به اين ترتيب اين نسل براي استعمارگران طمع كـار ، حكـم لقمـه ي آمـاده اي خواهـد داشت و به راحتي آن را خواهند بلعيد.اين نقشه بسيار وسيع و طولاني مدت بوده و از لحاظ دقـت و تاكتيـك هـاي مكارانـه كم نظير است و متأسفانه امروزه امت اسلامي به آن گرفتار شده است. به طور كلي مي توان اهداف اين نقشه را در سه مورد خلاصه كرد كه از خطرناكترين عوامل ويراني يك جامعه ي متمدن و با فرهنگ شمرده مي شوند. اين موارد عبارت اند از:
1 – خالي كردن تدريجي افكار نسل جوان كشورهاي اسلامي كه براساس عقايد مقدس دين اسلام تربيت شده اند وتزريق افكار، عقايد و باورهاي غربي به اين نسل؛ ايـن روش را «شست و شوي مغزي» مي گويند.
2 – پركردن خلاي فكري نسل جوان با يك سري افكار فريبنده و گمراه كننده؛ اين كارخدمت بسيار بزرگي به استعمارگران نموده و آنها را زودتر به اهدافشان خواهد رساند و فرصت بيشتري براي تسخير فكري و نظامي به دشمنان اسلام خواهد داد.
3 -نيروهاي نظامي اي كه استعمارگران براي رسيدن به اهدافشـان تشـكيل داده انـد، تأثير مهمي بر روند كار آنها داشته و كمك زيادي به فروريختن پايه هـاي اساسـي افكـار ملت مورد تهاجم واقع شده مي نمايند.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *