لیکنېمقالی اوتبصرې

تهاجم فكري

محمد قاسم صیفوري

درطول تاريخ مسلمانان با جنگهای بزرگی رو بـه رو شـده انـد، امـا ايـن جنگ هـا يك جانبه و جزئي نبوده اند، بلكه در اغلب موارد همه جانبه بوده و تمام زمينه هاي مـادي ومعنوي را دربر گرفته اند. بدون شك عواملی كه سبب بروز اين جنگ ها مي شدند، از لحاظ كمی و كيفی متفاوت بوده اند، اما اين امر سبب بي تفاوتي مسلمانان نشده و هر بـار بـا در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال فكري، سياسي و نظامي عكس العمل نشان داده و بـا روشي منطقي و حكمت آميز به مقابله با دشمنان پرداخته اند.محرك و دليل اصلي اتخاذ چنين روشهايي، عقيـده ي پـاك و منابع غني و خالص اسلام و نيز تأثير روش تربيتي مسلمانان با الهام از قرآن مجيد وفرموده هـاي گوهر بار پيامبرﷺ بوده است، از آنجا كه ايمان عميق هميشه پشتيبان موضع گيري هاي مسلمانان بوده، لذا اين جنگها هيچ گاه بر وضعيت زندگي مسلمانان و جامعه ي اسلامي تأثيرمخربي نداشته اند.واقعيت روشن و انكارناپذيري كه به آن اعتراف كرد،اين است كه دشمنان اسـلام مخصوصاً در چند سده ي اخير براي ايجاد تفرق و پراكندگي ميان مسلمانان و تضـعيف همه جانبه ي آنها متفق و متحد بوده اند، به همـين دليـل هميشـه در رسـيدن بـه اهداف پليدشان موفق بوده اند، پرواضح است كـه هرگـاه قـدرت ايمـان رو بـه ضـعف و سستي نهد و پايبندي دلها نسبت به اصول عقايد كم شود، مسلمانان نيز قـدرت و تـوان آزادي و آزادگي را از دست خواهند داد.مهمترين اين حملات تهاجمات فكري هستند كه طبق نقشه هاي دقيق پايه ريزي شـده و عملي ميگردند؛ مهم ترين اهداف آنها نابودي نهايي اصولي هستند كه به هر نحوي بـا اسلام مرتبط اند، مخصوصاً مسايل عقيدتي، فكري و اخلاقي.اغلب كشورهاي غربي تلاش مي كنند تا جهان اسـلام را در دا يره ي فكـري خـويش محاصره كنند و آنگاه تهاجم فكري خود را عليه مسلمانان آغاز كنند، حال اگر مسـلمانان در دوره هاي گذشته به آثا مخرب و خطرناك اين توطئـه هـاي دقيـق و حسـاب شـده پـي نبرده اند، امروزه به شيوهاي كاملاً علني به انديشـه و تفكـرات جوانـان مسـلمان شـبيخون ميزنند و جهان اسـلام را دچـار خطرنـاك تـرين بحـران ها مي كننـد، عـده ي زيـادي از روشنفكران نيز آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير اين تهاجمات فكري قرار گرفته اند.بي ترديد شعارهاي فريبنـده اي كـه تحـت عنـاوين مختلـف بـه جهـان اسـلام ترزيـق مي شوند، از سلاحهاي پيشرفته ي امروزي بسي خطرناك ترند، زيرا اينگونه تهاجمات عليه بعد روحي و معنوي و وسيع براي ويران نمودن پايه هاي تفكر اسلامي در شخصيت انسان مسلمان. جديدترين و پيشرفته ترين سلاحي كه امروزه به منظور فريفتن و منحـرف كـردن جوانان و روشنفكران مسلمان از آن استفاده ميشـود، ايجـاد شـك و ترد يـد در مسـائل عقيدتي است، اين امر زمينه ي مناسبي را براي تسلط افكار و عقايد غربي ها بر عقايد ديني و فرهنگ و آداب و رسوم ملي آنها فراهم مي نمايد.ناگفته پيداست كه فرهنگ انحرافي و ضد اخلاقي غربي ها نـه تنهـا بـا عقيـده ي پـاك اسلام، بلكه حتي با فطرت سالم همه ي انسانها در تضاد اسـت، به ايـن ترتيـب آن هـا مي كوشند تا سد راه پيشرفت علم و تكنولـوژي مسـلمانان شـده و آن هـا را عقـب مانـده نگهدارند. براي تحقق اين منظور نقشه هاي طولاني مدتي راطراحي كرده اند تا فرزندانمان را از دين اسلام دور كنند اگرچه ثمره ي اين كار در دراز مدت آشكار گردد.اين نقشه ها اگرچه طولاني مدت بوده و آهسته و پيوسته پيش ميروند، اما در عوض (گام به گام و دقيق به سوي هدف حركت ميكنند، به همـين دليـل اغلـب مسـلمانان ازتوطئه و سياست هاي آنان غافل و بي خبرند، علي الخصوص كه نقشه هاي خـود را تحـت نام هايي نظير: علم و تكنولوژي، روشنفكري، آزادي، تساوي و برابري و… طراحي نموده و اهداف پليدشان را زير اين نقاب هاي خوش آب و رنگ و فريبنده پنهان ميكننـد و بـه اين شيوه خنجر زهرآگين خود را از پشت به مسلمانان ميزنند….

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *