خبرونه

وروستيو اورښتونو هيوادوالو ته مالي او ځانې زيانونه اړولې

پېښــو ته د رســېدو په چارو کې
د دولــت وزارت په هيــواد کې د
وروســتيو اورښــتونو له کبله ۶۰
تنو ته د مرګ ژوبلې اوښــتو خرب
ورکړی دی.د يــاد وزارت د عامه
اړيکو رئيــس او ويانــد مولوي
محمــد عبداللــه جان»عــرف«
مالجانــان ســايق پــرون د يوې
خربي غونــډې پرمهال وييل، چې
له تېرې جمعې ورځې راهيســې
په هيــواد کــې د اورښــتونو او
سېالبونو له کبله ۳۳ تنه شهيدان،
۲۷ تنــه ټپيــان، ۶۰۶ کورونــه په
بشپړ او قســمي ډول ويجاړ، ۲۰۰
څاروي تلــف او څه باندې ۱۰۰۰
کورنۍ زيامننې شوې دي.ده زياته
کړه، چې د روانې )وري( مياشتې
له پيله تر اوســه پــورې ۲۲ زره
۸۵۱ کورنيو ته د مــي او نړيوالو
مرستندويو بنسټونو په همکارۍ
بېړنۍ مرســتې وېشل شوې دي او
دا لړۍ ال هم روانــه ده.رسچينې
وړاندې وويل چې د مرګ ژوبلې
ډېر موارد د هستوګنيزو کورونو
د نړېــدو له کبله رامنځته شــوي
دي.پېښو ته د رسېدو په چاروکې
د دولــت وزارت وياند همدارنګه
وويل، چې د وروســتيو اورښتونو
له کبله د هيواد پــه کچه کابو۸۵
کيلو مرته سړکونه او فرعي الرې
هم ويجاړې شــوي او لــه ۱۹۵۰
جريبه څخه زياته کرنيزه ځمکه
هــم تخريب شــوې ده. ســايق
همدارنګه وويل، چې ياد مايل او
ځاين زيانونه تر ډېره په بادغيس،
ارزګان، فــراه، کندهــار، تخار،
زابــل، پروان، ننګرهــار، هلمند،
کابل، خوست، دايکندي، کونړ،
کاپيسا، پنجشېر، پکتيکا، پکتيا،لوګر، لغامن او

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *