سرمقالې

اختر او ډاډمن امنیت!

امنيــت او خوښــي دوه نه جــا کېدونکې کلمــې دي، هغوی چې امنیت لري، هوســا او له خوښــيو ډک ژوند لري او هغوی چې له امنيت څځه بې برخې وي، خوښــي يې هم بې مانا وي. افغــان ملت د دغه ســر نعمت پر ارزښــت له نورو ښــه پوهېږي، ځکه څو لســيزي د ناامنۍ او بې ثباتۍ ترخــې خاطرې او تجربې لري. په ځانګړي ډول د امريکا په مرشۍ د لوېديځې نړۍ له لوري زموږ د ګران هيواد د اشــغال پر مهال امنيت او خوښــۍ دواړو له دې خاورې کډه کړې وه اوهره خوا وژنو، مببار، اختطاف، غال او ډول ډول جرمونو نيولې وه. خو د الله تعالی په فضل او د افغان ملت د بې ســارو رسښــندنو په برکت وروســتيو درېوو کلونــو کې ډېر مثبت بدلــون راغلی دی، آزادي او اســتقالل اعاده شوی، د هيواد په ټولو برخو کې رستارسي امنيت تامني دی، د وژنو، اختطاف او فســاد مخنیوی شوی او هرې خوا ته خوښۍ دي. د دې لپــاره چې افغان ملــت د نېکمرغه کوچني اخرت ورځې په ډاډ او اطمینــان رسه وملانځي، د اســامي امارت ځواکونو په ډېر ښــه ډول امنيت تامني کړی و او د اخرت په ورځو کې د ناامنۍ هيڅ ډول پېښه رامنځته نه شوه. ټولو افغانانو په ښــارونو او کليو کې په پوره خوښۍ اخرت وملانځه، هر چا کولی شــوای، چې د هيواد هرې سيمې ته له هر ډول ګواښ او خطر پرته سفر وکړي. هيوادوالو او په ځانګړي ډول د کابل ښــار اوســېدونکو له رسنیو رسه په خربو کې د اخرت په ورځو کې له ډاډمن امنيت څخه خوښي ښــودلې، له امنیتي ارګانونو يې مننه او د ال ډېرې پاملرنې غوښــتنه کړې ده. ملــت او حکومت بايد د امنيت په ال ډېر ټينګښــت کې هامهنګي نوره هم ډېــره کړي، ځکه چې امنیت وي، د پرمختګ ټولې چارې ښــې پرمخ ځي او که خدای مه کــړه امنيت خراب يش، بيا نو ټولې السته راوړنې په اوبو الهو کېږي

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *